Magisterij Psihologije

naslovnica

 

V študijskem letu 2021/22 vpisujemo prvo generacijo magistrskih študentov na programu Psihologija na SFU Ljubljana!

 

SFU Ljubljana je v študijskem letu 2018/19 razpisala nov fakultetni študijski program Psihologija. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). Program Psihologije na drugi (bolonjski) stopnji se bo predvidoma začel izvajati oktobra 2021.

Fokus novega SFU študijskega programa je na aplikativni/ uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja. To neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev. Eden izmed ključnih ciljev je ponuditi študentom  široko perspektivo in teoretični kontekst, ki zajema filozofsko epistemološko refleksijo,  sociologijo, kulturologijo, antropologijo in zgodovino ter s tem  vključevanje novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe in spodbujajo k reševanju  aktualnih družbenih problemov.

Lepo vabljeni k vpisu!

Več o programu študija Psihologije

Razlogi za oblikovanje programa študija Psihologije

Bolonjska reforma visokošolskega izobraževanja je tudi slovenskim fakultetam naložila kvalitativne reforme študijskih programov. Psihološki inštituti in fakultete so se na te razvojne izzive odzvali zelo različno. Na Univerzi Sigmunda Freuda so odprli nove priložnosti za odzivanje na razvojne izzive skozi perspektivo kulturoloških in družbenih študij.

 

Na praktično usposabljanje orientirane sodobne humanistične in družboslovne znanosti botrujejo tako odločitvi, da poskuša kurikulum novega študijskega programa Psihologija krepiti povezanost:

 • znanstvenega raziskovanja in prakse (aplikativnega vidika stroke),
 • znanstvenoraziskovalnih praks in poučevanja,
 • različnih pojavov in njihovega teoretičnega reflektiranja. 

Študijski program je obogaten tudi z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina..) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz).    

Prvostopenjski študij psihologije tako konceptualno temelji na perspektivah kulturoloških in družbenih študij in predstavlja jasno alternativo mainstream akademski psihologiji, temelječi na standardih naravoslovnih znanosti. 

Refleksija filozofskih in epistemoloških predpostavk v ozadju akademske psihologije prinaša tudi razumevanje, da je zatečeno stanje te znanstvene discipline rezultat zgodovine in naključnosti in ne dejanskih družbenih potreb. Ta vpogled tako odpira prostor za alternativno konceptualizacijo discipline kot take.

 

Načrtovana znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihologije na SFU Ljubljana

 

 • Vpliv vrednostnih orientacij na zdrav življenjski stil slovenskega prebivalstva,
 • Psihično blagostanje prebivalstva v Sloveniji in njegovi korelati,
 • Preverjanje učinkovitosti psihološkega svetovanja na različnih področjih (zdravstvo, šolstvo idr.),
 • Raziskovanje stilov vodenja v slovenskih podjetjih,
 • Raziskovanje organizacijske kulture v slovenskih podjetjih in njen vpliv na uspešnost podjetja.

 

Prednosti študija na SFU Ljubljana

 

 • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA)
 • Angažirano poučevanje in raziskovanje
 • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju
 • Učenje v manjših skupinah
 • Oseben kontakt z učitelji
 • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte
 • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje
 • Učna izkušnja (delo na sebi, osebna terapija)
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike in svetovanja v SFU psihoterapevtski ambulanti
Trajanje, stopnja in akademski naziv
 • 2- letni magistrski program.
 • Smeri: Klinična psihologija.
 • Pridobljena znanja: poglobljena znanja in veščine s področja klinične psihologije.

 

Študenti zaključijo študij z nazivom:  Master of Science (MSc) 

Število kreditnih točk: 120 

 

Študij se izvaja po določilih Visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, tako da diplomantke in diplomanti dobijo avstrijske diplome. 

Študenti z dokončanjem magistrskega študijskega programa Psihologija dosežejo VIII (2. bolonjska stopnja) po SOK oz. VII (2. bolonjska stopnja) po Uredbi stopnjo izobrazbe.

Organizacija študijskih obveznosti

Študijske obveznosti bodo predvidoma potekale ob popoldnevih med tednom (16:00 - 20:00), petkih popoldan (16:00 - 20:00), sobotah (9:00 - 18:00) in po potrebi ob nedeljah.

Pogoji za vpis

Osnovni pogoji

 

 1. Končana 1. bolonjska stopnja študija Psihologija ali
 2. Končano izobraževanje 1. stopnje psihologije v tujini

 

Dodatni pogoji

 

 1. Motivacijsko pismo;
 2. Sprejemni intervju/uvodni seminar.

 

Vpis na magistrski študij Psihologije iz drugih zaključenih dodiplomskih študijskih smeri

 

 1. Za vpis na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana lahko zaprosijo študentje, ki so na dodiplomskem študiju sorodne smeri že pridobili 50 KT s področja psihologije.
 2. Fakulteta za psihologijo Univerze Sigmunda Freuda Dunaj bo vsak primer obravnavala individualno. Glede na pridobljeno dokumentacijo in vsebino že pridobljenega znanja bo sprejela sklep glede možnosti vpisa na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana. V primeru pozitivno rešene vloge, bo določila, katere psihološke vsebine v obsegu 10 - 60 KT, bo moral kandidat še opraviti za vpis na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana. 
 3. Oddana vloga s strani potencialnega študenta naj poleg prošnje za vpis vsebuje učni načrt opravljene dodiplomske smeri.
 4. Vloge za vpis v prihodnje študijsko leto morajo biti oddane najkasneje do 30. maja tekočega študijskega leta. Vloga se odda fizično na SFU Ljubljana li pošlje po navadni pošti. Priloge so: predmetnik in učni načrt opravljenega študija.

 

Predmetnik in učni načrti

Magistrski študij s težiščem na klinični psihologiji ponuja znanstveno utemeljeno in praktično uporabno znanje za širok niz poklicnih nalog oz. dejavnosti (klinično-psihološka diagnostika, psihološka preventiva, psihološko svetovanje, rehabilitacija itd.).

 

V okviru magistrskega študija Psihologije na SFU Ljubljana se bodo izvajali naslednji moduli:

 

Modul 1: Klinična   psihologija – teorija (15 KT)

Modul 2: Klinična psihologija - zahtevnejša predmetna  področja (14 KT)

Modul 3: Raziskovalne  metode in evalvacija (14 KT)

Modul 4: Družbeni okvir psihološke dejavnosti (2 KT)

Modul 5: Znanje za ravnanje v klinični psihologiji (15 KT)

Modul 6: Praksa (25 KT)

Modul 7: Raziskovalni projekt (35 KT)