Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki študentov fakultete, ki jih študentje izvolijo na način, določen s Pravilnikom o izvolitvi, organizaciji in delu Študentskega sveta in o izvolitvi predstavnikov študentov v organih fakultete. Vsak  študijski  program  in  vsak  letnik  študija  ima  praviloma v  študentskem  svetu  vsaj  enega predstavnika. Študentski svet ima predsednika in najmanj devet članov, ki jih izvolijo študentje na zboru študentov. Mandat študentskega sveta traja eno študijsko leto, od dne izvolitve do dne izvolitve novega študentskega sveta. Razmerja Študentskega sveta do organov fakultete so urejena z zakonom , ki ureja visoko šolstvo, aktom o ustanovitvi SFU Ljubljana in Statutom SFU Ljubljana. Študentski svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. Podpredsednika, tajnika in blagajnika izmed sebe izvolijo člani študentskega sveta na svoji prvi seji.

Seje študentskega sveta sklicuje in vodi predsednik študentskega sveta. Študentski svet je sklepčen, če je na njem prisotna večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas predsednika.

O sejah študentskega sveta se vodi zapisnik. Zapisnik obsega podatke o kraju in času seje, udeležbi  na  seji  in  glavne  podatke  o  delu  na  seji,  zlasti  o  predlogih,  o  katerih  se  je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisnik piše tajnik študentskega sveta. Pripombe na zapisnik se obravnavajo na naslednji seji študentskega sveta. Sprejeti zapisnik podpiše predsednik študentskega sveta. Sprejeti zapisnik se objavi na internem delu spletne strani SFU Ljubljana.

 

Funkcije ŠS

Študentski svet opravlja naslednje funkcije: 

 • daje mnenje o statutu fakultete v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov,
 • daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih fakultete in drugih zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • organizira volitve predstavnikov študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor,
 • predlaga člane komisij delovnih teles fakultete,
 • v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejme in izvaja program interesnih dejavnosti študentov,
 • daje  mnenje  o  pedagoški  usposobljenosti  visokošolskih  učiteljev  in  visokošolskih sodelavcev ob izvolitvi v višji naziv ali ob ponovni izvolitvi v naziv,
 • obravnava samoevalvacijsko poročilo,
 • sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov in
 • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente
Sestava ŠS

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2020/21:

 • Predsednik: Luka Goltnik
 • Podpredsednik: Matej Vajda
 • Tajnica: Ana Pekolj
 • Blagajnik: Kristijan Godec
 • Članica KŠŠZ: Ana Pekolj

Predstavniki letnikov v 2020/21:

 • Ana Pekolj: predstavnica 4. letnika Gestalt PT
 • Anja Longyka: predstavnica 3. in 4. letnika Sistemske PT in 2. letnik magistrskega študija PT
 • Žiga Vuksinič: predstavnik 1. letnika Analitične psihologije in 3. letnik dodiplomskega študija PT
 • Matej Vajda: predstavnik 2. letnika Sistemske PT
 • Mateja Lozar: predstavnica 2. letnika dodiplomskega študija PT
 • Kristjan Godec: predstavnik 2. letnika psihologije
 • Luka Goltnik: predstavnik 1. letnika Gestalt PT
 • Kim Germ: predstavnica 1. letnika dodiplomskega študija PT
 • Urban Braune: predstavnik 3. letnika Psihologije
 • Anja Repe: predstavnica 1. letnika Psihologije

 

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2019/20:

 • Predsednik: Luka Goltnik
 • Podpredsednica: Nataša Zaplotnik
 • Tajnica: Karin Stančič
 • Blagajničarka: Nadia Solina
 • Člani študentskega sveta: Barbara Marolt, Nataša Zaplotnik, Luka Goltnik, Karin Stančič, Nadia Solina
 • Član disciplinske komisije: Ana Pekolj
 • Član komisije za kakovost: Jure Vraničar
 • Član KŠSZ: Ana Pekolj
 • Član upravnega odbora: Luka Goltnik
 • Člani akademskega sveta: Luka Goltnik, Nataša Zaplotnik
 • Člani senata: Jure Vraničar, Barbara Marolt

 

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2018/19:

 • Predsednik: Pascal Brlečič
 • Podpredsednik: Luka Goltnik
 • Tajnica: Tjaša Čretnik
 • Blagajnik: Žiga Novak
 • Člani študentskega sveta: Pascal Brlečič, Jure Vraničar, Nadia Solina, Luka Goltnik, Filip Hribar Kren, Žiga Novak
 • Član disciplinske komisije: Filip Hribar Kren
 • Član komisije za kakovost: Jure Vraničar
 • Član KŠSZ: Žiga Novak
 • Član upravnega odbora: Pascal Brlečič
 • Člani akademskega sveta: Luka Goltnik, Tamara Radojčić
 • Člani senata: Jure Vraničar, Luka Goltnik, Pascal Brlečič

 

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2017/18:

 • Pia Fink Knežič, predsednica Študentskega sveta, članica Disciplinske komisije, članica AS
 • Maruša Mežek, Študentskega sveta, članica UO
 • Gregor Knežič, član Študentskega sveta, član Senata
 • Tina Trlep, članica Študentskega sveta, članica KŠŠZ, članica Senata, članica AS, blagajnik
 • Pascal Brlečič, član Študentskega sveta, član AS
 • Nal Premik, član Študentskega sveta, član AS
 • Jure Vraničar, član Študentskega sveta, član Senata, član Komisije za kakovost
 • Špela Gajšek, članica Študentskega sveta, članica AS
 • Maja Kvartič, članica Študenstkega sveta
 • Luka Goltnik, član Študentskega sveta, član AS

 

Sestava študentskega sveta SFU Ljubljana v študijskem letu 2016/17:

 • Pia Fink Knežič, predsednica Študentskega sveta, članica Senata
 • Maruša Mežek, podpredsednica Študentskega sveta, članica UO
 • Maja Kvartič, članica Študentskega sveta
 • Gregor Knežič, član Študentskega sveta
 • Tina Trlep, članica Študentskega sveta, članica KŠŠZ, blagajnik
 • Pascal Brlečič, član Študentskega sveta
 • Nal Premik, član Študentskega sveta, član AS
 • Jure Vraničar, član Študentskega sveta, član Senata, član Komisije za kakovost
 • Tina Turk, članica Študentskega sveta, članica AS, članica Disciplinske komisije 
 • Kaja Marinšek, članica Študentskega sveta, tajnik
 • Gal Billa, član Študentskega sveta, član Senata