Zapri meni

Bakalavreat Psihologije

Bakalavreat Psihologije - fakultetni študijski program Psihologija

 

Fokus študijskega programa Psihologija je na aplikativni/ uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja.

To neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev. Eden izmed ključnih ciljev je ponuditi študentom  široko perspektivo in teoretični kontekst, ki zajema filozofsko epistemološko refleksijo,  sociologijo, kulturologijo, antropologijo in zgodovino ter s tem  vključevanje novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe in spodbujajo k reševanju  aktualnih družbenih problemov.

O akreditaciji študijskih programov SFU Ljubljana si lahko preberete TUKAJ. 

Lepo vabljeni k vpisu!

Več o programu študija Psihologije

Razlogi za oblikovanje programa študija Psihologije

Bolonjska reforma visokošolskega izobraževanja je tudi slovenskim fakultetam naložila kvalitativne reforme študijskih programov. Psihološki inštituti in fakultete so se na te razvojne izzive odzvali zelo različno. Na Univerzi Sigmunda Freuda smo odprli nove priložnosti za odzivanje na razvojne izzive skozi perspektivo kulturoloških in družbenih študij.

Na praktično usposabljanje orientirane sodobne humanistične in družboslovne znanosti botrujejo tako odločitvi, da poskuša kurikulum novega študijskega programa Psihologija krepiti povezanost:

 • znanstvenega raziskovanja in prakse (aplikativnega vidika stroke),
 • znanstvenoraziskovalnih praks in poučevanja,
 • različnih pojavov in njihovega teoretičnega reflektiranja. 

Študijski program je obogaten tudi z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina..) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz).    

Prvostopenjski študij psihologije tako konceptualno temelji na perspektivah kulturoloških in družbenih študij in predstavlja jasno alternativo mainstream akademski psihologiji, temelječi na standardih naravoslovnih znanosti. 

Refleksija filozofskih in epistemoloških predpostavk v ozadju akademske psihologije prinaša tudi razumevanje, da je zatečeno stanje te znanstvene discipline rezultat zgodovine in naključnosti in ne dejanskih družbenih potreb. Ta vpogled tako odpira prostor za alternativno konceptualizacijo discipline kot take.

 

Načrtovana znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihologije na SFU Ljubljana

 

 • Vpliv vrednostnih orientacij na zdrav življenjski stil slovenskega prebivalstva,
 • Psihično blagostanje prebivalstva v Sloveniji in njegovi korelati,
 • Preverjanje učinkovitosti psihološkega svetovanja na različnih področjih (zdravstvo, šolstvo idr.),
 • Raziskovanje stilov vodenja v slovenskih podjetjih,
 • Raziskovanje organizacijske kulture v slovenskih podjetjih in njen vpliv na uspešnost podjetja.

 

Prednosti študija na SFU Ljubljana

 

 • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA),
 • Angažirano poučevanje in raziskovanje,
 • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju,
 • Učenje v manjših skupinah,
 • Oseben kontakt z učitelji,
 • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte,
 • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje,
 • Učna izkušnja (delo na sebi, osebna terapija),
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj v SFU psihološki ambulanti.
Stopnja študija in akademski naziv

Študij poteka na bakalavreatski ravni. Koncept študija je načrtovan tako, da omogoči diplomantom in diplomantkam, ki so uspešno zaključili študij, vpis na drugo stopnjo študija Psihologije.

Diplomantke in diplomanti zaključijo študij z nazivom: Bachelor of Science (BSc)

Študij se izvaja po določilih Visokošolskega transnacionalnega izobraževanja. Diplomantke in diplomanti prejmejo avstrijske diplome. 

Študenti z dokončanjem bakalavreata Psihologije dosežejo VII (1. bolonjska stopnja) po SOK oz. VI/II (1. bolonjska stopnja) po Uredbi stopnjo izobrazbe.

Področje psihologije je po klasifikaciji KLASIUS - P -16 uvrščeno pod:

 • široko področje 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
 • ožje področje 031 Družbene vede in vedenjske znanosti in pod
 • podrobno področje 0313 Psihologija, ki „obsega predmetnospecifične vsebine, ki se na nanašajo na proučevanje človeškega uma in obnašanja (vedênja) kot rezultata razlik med posamezniki, njihovih izkušenj in okolja. V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino: kognitivna znanost, psihoanaliza, psihologija, psihoterapija. Sem spada tudi socialna in politična psihologija.”

Več podatkov o klasifikaciji si lahko preberete tudi na Statističnem uradu republike Slovenije TUKAJ.

Trajanje in obseg študija
 • 3- letni dodiplomski program.
 • Smeri: brez specializacije z namenom zagotavljanja čim večje mobilnosti med programi 1. in 2. Bolonjske stopnje. 
 • Pridobljena znanja: osnovna znanja in veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti.

 

Število kreditnih točk: 180 

Organizacija študijskih obveznosti

Študijske obveznosti bodo predvidoma potekale ob popoldnevih med tednom in sobotah (poldnevna ali celodnevna predavanja).

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

Vpisnih mest je 50, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

Osnovni pogoji

 

 1. opravljena splošna matura;
 2. končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995;
 3. enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke 1. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v 3. in 4. letniku (40%) in splošnega učnega uspeha pri maturi (60%).

 

Dodatni pogoji

 

 1. dovolj dobro znanje angleškega jezika;
 2. motivacijsko pismo;
 3. opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije oz. udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana pred začetkom študijskega leta.

 

Kandidat bo sprejet, če njegov sprejem podpreta tudi član sprejemne komisije oz. vodja seminarja.

Predmetnik in učni načrti

Na Fakulteti za Psihologijo, Univerze Sigmunda Freuda Dunaj s študijskim letom 2020/2021 vstopa v veljavo poenoten predmetnik študija Psihologije. Študenti, ki so študij vpisali v času veljavnosti starega predmetnika (letnika 2019/2020 ter 2018/2019), imajo možnost opravljanja brezplačnih izpitov po starem predmetniku še eno leto po izvedbi le-tega. V primeru neopravljenega predmeta, ki ga ni več v predmetniku, pa morajo brezplačno vpisati in opraviti nadomestni predmet iz poenotenega (novega) predmetnika. Študente spodbujamo, da vsak letnik zaključijo v največ dveh letih in se tako izognejo dodatnemu delu (in dodatnim obveznostim).