Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 08. 02. 2023

Poletni TABOR SAMOSTOJNOSTI IN POVEZANOSTI za otroke in mladostnike - 9. - 22. julija 2023 (SFU Ljubljana in Zavod Neva)

tabor povezanosti in samostojnosti

Zavoda Neva za razvoj otrok in mladostnikov in SFU Ljubljana bosta tudi v letu 2023 združila moči in strokovno znanje ter že tretjič zapored organizirala poletni tabor za otroke in mladostnike - Tabor Samostojnosti in povezanosti. Tabor bo potekal od 9. - 22. julija 2023 na lokaciji ob reki Idrijci.

 

Namen in cilj tabora

Namen naših taborov je razvijanje prirojene težnje po odnosih, po povezovanju in hkrati po samostojnosti, po samoti in hkrati vključenosti v skupino. Otroci naj bi se učili o skupinskih pravilih in normah, ki omogočajo ustvarjalno sožitje. Razvijali naj bi svoje sposobnosti, vire, kompetence, frustracijsko toleranco, čustveno in hkrati socialno inteligenco z občutkom družbene odgovornosti. Tabora se bo udeležilo okoli 30 otrok in mladostnikov.

 

O organizatorjih

Vodstveni strokovni tim tudi letos sestavljajo razni strokovnjaki, psihoterapevti, socialni delavci, psihologi in psihiatri ter seveda naravoljubci. Med prostovoljci prevladujejo študenti/ke psihoterapije in psihologije SFU Ljubljana, k sodelovanju pa smo povabili tudi študente Fakultete za Socialno delo Univerze v Ljubljani.

Ljubljanska podružnica Univerze Sigmunda Freuda (SFU Ljubljanaponuja programe izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov in ambulantno psihoterapevtsko, psihološko, psihiatrično in socialnodelavsko pomoč za otroke, mladostnike in njihove starše. 

Vizija Zavoda Neva je pomagati otrokom, mladostnikom in družinam, ki so se znašli v različnih življenjskih situacijah v obliki individualne in skupinske psihoterapije, programa za spodbujanje čustvene inteligence otrok in mladostnikov, delavnic in seminarjev za učitelje, starše in otroke/mladostnike. Pod okriljem Zavoda Neva so sedem let potekali poletni tabori za otroke in mladostnike. 

 

Prijave in dodatne informacije

PRIJAVE SO ZAPRTE

 

Za več informacij lahko kontaktirate:

Irena Kuntarič Žibert (starešina), zibert.irena@gmail.com, 040 601 977

Jasna Možina (taborovodja), jasna.mozina@tutanota.com, 041 928 984

 

Podatki za plačilo kotizacije:

Zavod Neva

Ulica Pohorskega bataljona 26

1000 Ljubljana

TRR: SI56 1914 0501 2756 819

 

!! Vtise iz lanskoletnega tabora si lahko preberete na povezavi! !!

Struktura in program tabora

Strukturo in program tabora se skrbno pripravlja skozi več mesecev pred začetkom tabora. S pomočjo bogatega strukturiranega programa otrokom lažje zagotovimo varno izkušnjo sobivanja na taboru.

Dan na taboru se začne ob šestih zjutraj s sestankom za prostovoljce, kjer poročajo o dogajanju v taboru v večernih urah prejšnjega dne in ponoči. Osvetljujejo medosebno dinamiko s posameznimi otroci in dogajanje med otroki ter se pripravijo na naloge tekočega dne. Sledi bujenje otrok, jutranja telovadba, umivanje, zajtrk, pospravljanje in ocenjevanje šotorov ter zbor, ko se zbere v krogu cela taborna skupnost. Vodje malih skupin poročajo o načrtovanem programu dela v malih skupinah, ki se bo odvijalo dopoldan. Prav tako lahko vsak član taborne skupnosti podeli, kar se mu zdi pomembno. Zbor se zaključi z dviganjem zastave in petjem taborne himne.

Nato male skupine – vodi, ki so sestavljeni iz otrok in prostovoljcev, odidejo v vodov kotiček – prostor v gozdu, ki si ga skupina uredil kot svoj prostor. V vodovem kotičku se lahko igrajo, pogovarjajo, rišejo, pripravljajo točke za nastop ob kresu ipd, ob tem pa se med njimi tke odnosna mreža. Dvakrat v času tabora osvetljujejo medosebne odnose v mali skupini kot tudi v timu prostovoljcev s sociogrami. Vodniki in njihovi pomočniki posebno pozornost namenjajo skupinski dinamiki svojega voda, tako da lahko otroci uveljavljajo svoje ideje, predloge, pobude za delo v vodu. Vodi imajo možnost predstavitve svojega dela na zborih celotne taborne skupnosti pa tudi na velikih kresovih in skupnih družabnih večerih. Vsak dan se določi t. i. »dežurni vod«, ki pomaga v kuhinji in vseh drugih opravilih, ki so pomembni za vzdrževanje tabornega reda in strukture (npr. pobiranje smeti, čiščenje skupnih prostorov, nabiranje drv za taborni ogenj itn.).

Po zaključenem delu v vodovih kotičkih sledi kosilo in po kosilu sestanek prostovoljcev, kjer osvetljujejo dopoldansko dogajanje v malih skupinah, odnose med sovodji. Otroci imajo medtem počitek, dežurni prostovoljci pa spremljajo dogajanje med njimi. Vodje tabora ali supervizorji lahko pripravijo tematski sestanek in pogovor o popoldanskih aktivnostih ali posebnih projektih. Po sestanku prostovoljcev potekajo različne delavnice: športna, dramska, plesna, glasbena, novinarska, likovna, fotografska, kuharska, masažna, ipd., kjer se spodbuja ustvarjalnost. Pred večerjo se še enkrat sestane taborna skupnost, kjer prostovoljci skupaj z otroki poročajo o dopoldanskih in popoldanskih aktivnostih. Tudi večerni zbor se zaključi s petjem himne, medtem ko se spušča zastava. Po večerji so na vrsti socialne igrice in druge dejavnosti okrog tabornega ognja.

Pomemben del tabornega programa oz. strukture je uspavanje, ko prostovoljci poskrbijo za otroke tako, da jim berejo pravljice, se pogovarjajo, jih masirajo. Večina prostovoljcev tudi spi skupaj v šotoru z otroki in mladostniki. Mir v taboru je odrejen od desete ure zvečer do sedmih zjutraj. Ponoči prostovoljci izmenično stražijo ob tabornem ognju ter s tem zagotovijo mir, varnost in pomoč v nočnih urah.

V prvih dneh tabora je poudarek na spletanju socialne mreže, zato je program kljub jasni dnevni strukturi manj natrpan. Vodje prostovoljce bolj izrazito spodbujajo k budnemu spremljanju otrok, k iskanju bolj pristnih stikov z njimi in k razvijanju iniciativ, ki jih dajo otroci sami. Pomembna faza v razvoju taborne skupnosti je, ko se po okoli dveh dneh poveča konfliktnost, nemir in nestrpnost otrok, ko začnejo preizkušati meje, prostovoljci pa začutijo utrujenost, ki je pogosto povezana z nemočjo ob raznih oblikah kaotičnega dogajanja, ko otroci poskušajo z raznimi oblikami »soliranja«. V tej fazi je npr. med drugim pomembna organizacija rokoborb, katerih cilj je konstruktivno preokvirjanje borbenosti in organizacija iger brez meja, kjer se destruktivni potencial otrok prevesi v konstruktivno tekmovalnost in sodelovanje. V nadaljevanju tabora sledijo tudi večji projekti, ki vključujejo celotno taborno skupnost, npr. priprave velikih kresov z nastopi malih skupin in posameznikov (dvakrat v času tabora), indijanski dan, izlet, orientacijski pohod, dan ljubezni, bivakiranje idr. Organiziranje teh projektov temelji na izkušnjah terapevtskega skupinskega dela, kjer je glavni cilj pomoč skupini, da sodeluje na določenem projektu, ob tem pa se odigravajo različne intrapsihične in medosebne nezavedne teme. V interakcijah tu in zdaj imajo prostovoljci možnost, da otroku neposredno pomagajo do nove izkušnje sebe in drugega. 

Model dela na taboru

Glavni teoretični model za organizacijo, razumevanje in izvedbo taborov taboru je sistemski model, ki spodbuja povezovanje posameznika in skupnosti, intrapsihičnega in medosebnega, samostojnosti in povezanosti. Temeljna metoda pa je skupinsko delo s ciljem oblikovanja skupnosti s terapevtskimi učinki, ki omogočajo osebno rast in v primeru duševnih motenj tudi izboljšanje simptomatike. Hkrati se za otroke s posebnimi potrebami oblikujejo individualni načrti pomoči. Ključnega pomena je, da se med otroki oziroma mladostniki in prostovoljnimi sodelavci najprej in čimprej razvije občutek varnosti in zaupanja, ki omogoči drugačen, kvalitativno nov prostor za čustveno in socialno učenje otrok in prostovoljnih sodelavcev. S tem naj bi se obogatila tudi slika (zemljevid) sveta, ki otrokom služi za orientacijo v vsakdanjem življenju. Otroci naj bi se učili prepoznavati tudi svoje omejitve ter izražati svoje potrebe po sodelovanju in pomoči drugih ljudi (vrstnikov in odraslih).

Priprave na tabor in analiza tabora

OTROCI in MLADOSTNIKI

Pred vsakim taborom opravijo vodje tabora pogovore s starši, rejniki in/ali skrbniki ter raznimi strokovnjaki, v kolikor je otrok v obravnavi (npr. z vzgojitelji, socialnimi delavci, psihologi, zdravniki, psihoterapevti, specialnimi pedagogi). Cilj pogovorov je pridobiti osnovne informacije o otrokovi intrapsihični dinamiki in odnosni situaciji ter preveriti, ali je za danega otroka terapevtski tabor primerna oblika pomoči. Hkrati vodje tabora tudi osebno posredujejo pomembne informacije o življenju na taboru in vzpostavijo stik z možnostmi za nadaljnje sodelovanje.

Pred začetkom tabora (v juniju) bomo organizirali skupno spoznavno družabno srečanje za otroke in starše ter vse prostovoljce. Točen termin srečanja bomo sporočili vsem prijavljenim najkasneje v mesecu maju.

 

PROSTOVOLJCI

Tabor je med drugim edinstvena priložnost za razvoj in učenje študentov psihoterapevtske, znanosti, psihologije, socialnega dela in drugih pomagajočih poklicev oz. vseh zainteresiranih prostovoljcev ter za opravljanje prakse študentov. Zato v letu 2023 lepo vabimo vse zainteresirane prostovoljce k aktivnemu sodelovanju.

Pred taborom potekajo priprave za prostovoljce, ki se v obliki poldnevnih srečanj vrstijo enkrat mesečno od januarja do junija. Priprave so namenjene medsebojnemu spoznavanju preko predavanj in pogovorov v skupinah, posredovanju znanja prostovoljcem o vodenju skupine, skupinskem procesu in dinamiki, soočenju s temami, ki so pomembne za razumevanje odnosne dinamike otrok na taboru, uporabnimi intervencijami in razdelitvi vlog prostovoljcev na taboru. 

Zadnje priprave pred taborom bodo potekale v juniju, kamor bodo vabljeni vsi starši in otroci ter mladostniki. Točen termin srečanja bomo sporočili vsem prijavljenim najkasneje v mesecu maju.

Tabor se za sodelavce ne zaključi s koncem taborjenja, temveč z dvodnevno analizo v septembru. Podobno kot na pripravah je glavni poudarek na skupinskih pogovorih, kjer osvetljujemo ključne dogodke s poletnega tabora, analiziramo video posnetke, reflektiramo terapevtske procese otrok in mladostnikov ter procese osebnostne rasti pri prostovoljcih.

Vodstveni in strokovni tim tabora

Starešina tabora: Irena Kuntarič Žibert (diplomantka psihoterapevtske znanosti in specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov, vodja Zavoda Neva)

Taborovodja: Jasna Možina (uni. dipl. ekologinja)

Pomočnica taborovodje: Nika Krelj

 

Mentorji vodnikov in prostovoljnih sodelavcev: mag. Miran Možina (psihiater in psihoterapevt), Bernarda Konjar (socialna delavka in psihoterapevtka), Mojca Lorbek (psihologinja in psihoterapevtka), doc. dr. Bernard Stritih (psiholog, sistemski psihoterapevt), Mojca Novinec Babič (pedagoginja), dr. Marino Kačič (socialni delavec in psihoterapevt)

Supervizorji: Nataša Leban (socialna pedagoginja in psihoterapevtka), mag. Miran Možina (psihiater in psihoterapevt), Bernarda Konjar (socialna delavka in psihoterapevtka)

Lokacija in logistika tabora

SPOZNAVNO SREČANJE

Spoznavno srečanje celotne taborne ekipe s starši in otroci pred samim taborom bo v juniju 2023, pred taborom. To bo priložnost za spoznavanje in uglaševanje pred odhodom na tabor. Srečali se bomo v parku Tivoli v Ljubljani, v primeru slabega vremena pa na SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65). Točen dan in ura bosta sporočena vsem prijavljenim v mesecu maju.

 

TABORNI PROSTOR IN PREVOZ

Taborni prostor se nahaja ob reki Idrijci na Kmetiji - Camp Zalaze.

Gre za čudovito lokacijo med Idrijo in Tolminom, ki vodi skozi kraj Krka. Tik ob travniku, kjer bo tabor, teče reka Idrijca, ki nam bo tako omogočala ohladitev v vročih poletnih dneh. Na travniku bomo postavili šotore, v katerih bomo tudi bivali. Prav tako je na lokacijo napeljana pitna voda, postavljen je manjši leseni objekt, kjer bomo postavili kuhinjo, prav tako pa je poskrbljeno za osnovne potrebe z nekaj poljskimi stranišči. Naravno okolje okoli travnika omogoča raznolike dejavnosti. Dostop z avtomobilom na travnik ni mogoč. Od bližnjega manjšega parkirišča lahko na travnik pridemo po pešpoti, ki vodi skozi gozd in nam vzame 10 min hoda ali preko reke Idrijce.

Za otroke bomo organizirali avtobusni prevoz v obe smeri (Ljubljana - Camp Zalaze in Camp Zalaze - Ljubljana). Odhod bo 9. 7. 2023 predvidoma ob 9.00 iz Ljubljane. Prihod nazaj 22. 7. 2023, predvidoma ob 14.00. Natančne ure odhoda in prihoda bodo določene in sporočene vsem prijavljenim.

 

OPREMA

Želimo si, da prav vsi otroci dobijo izkušnjo šotorjenja. Vsi, ki imate doma šotore, naj jih otroci prinesejo s seboj. V šotorih po navadi spi po več otrok skupaj oz. tudi prostovoljci lahko delijo svoj šotor z otroci. Na prijavnici navedite velikost šotora, ki ga bo otrok prinesel s seboj. Na zalogi je vedno tudi nekaj rezervnih šotorov.

Seznam potrebščin in oblačil ostaja enak lanskemu (na povezavi). Tabor traja 14 dni, zato skladno s tem spakirajte zadostno količino oblačil. Oblačila lahko med taborom, če bo velika potreba po tem, operemo na roke. Posebej naj poudarimo, da vsakršne e-naprave (mobilni telefoni, tablične naprave in računalniki) niso dovoljene. Vira elektrike na taboru namreč nimamo. Starše tako prosimo, da otroci in mladostniki telefone pustijo doma oz. otroke opozorijo, da jih bodo ob prihodu na tabor izročili odraslim v hrambo do konca tabora. V primeru nujnega kontakta med starši in otroci pa bo le-ta seveda možen preko (telefona) starešine ali taborovodje.

 

PREHRANA

Na taboru bo organizirana prehrana za vse carnivore, omnivore in vegetarijance.

Vse starše naprošamo, da na prijavnici navedete vse morebitne zdravstvene (npr. alergije, bolezni ali posebnosti glede prehrane vašega otroka idr.) ali druge prehranjevalne posebnosti, za katere želite, da bi bili na njih v času tabora vodje in prostovoljci še posebej pozorni.

V primeru, da bomo potrebovali zdravniško pomoč, jo lahko poiščemo v Zdravstvenem domu Idrija.

 

KONTAKT

Za informacije v času tabora sta na voljo Irena Kuntarič Žibert in Jasna Možina.

Irena Kuntarič Žibert (starešina), zibert.irena@gmail.com, 040 601 977

Jasna Možina (taborovodja), jasna.mozina@tutanota.com, 041 928 984

Cena udeležbe na taboru

Tabornina znaša 460,00 EUR in jo je potrebno poravnati ob prijavi oz. skladno z izdanim računom. S plačilom prijave otroku zagotovite mesto na taboru. Prijave sprejemamo predvidoma do 30. 5. 2023 oz. do zapolnitve mest, ki je za otroke omejeno na 30.

V tabornino je vključen prevoz na in iz lokacije na zbirno mesto v Ljubljani in prehrana skozi celoten tabor, taborna majica, kreativne in športne potrebščine ter organizacija tabora.

Tabornino je potrebno plačati na tekoči račun Zavoda Neva, ki bo naveden na računu, ki ga boste prejeli po e-pošti. Potrdilo o plačilu je potrebno poslati na e-naslov zibert.irena@gmail.com.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave po prvem srečanju vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% tabornine, v primeru kasnejše odpovedi, po roku valute pa vam bomo zaračunali celotno tabornino. Tabora se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali. Pred samim pričetkom tabora boste skupaj z računom prejeli tudi obrazce GDPR, katere je potrebno predhodno izpolniti in vrniti nazaj po elektronski pošti ali navadni pošti na naslov zavoda Neva:

Zavod Neva, Ulica Pohorskega bataljona 26, 1000 Ljubljana

Vse potrebne obrazce v zvezi z dovoljenjem o uporabi vaših in otrokovih podatkov v času tabora ter o dovoljenju fotografiranja vašega otroka boste lahko podpisali na spoznavnem srečanju, nujno pa pred začetkom tabora.

Donacije

Vsi, ki bi bili pripravljeni donirati materialna (najbolj dobrodošla suha hrana, ki obstoji brez potrebe hlajenja) ali finančna sredstva za izvedbo tabora, ste toplo dobrodošli, da pišete po e-pošti Niki Krelj na nika.krelj@sfu-ljubljana.si.

Naš cilj je, da vsako leto, ob pomoči donatorjev, omogočimo udeležbo na taboru z delnim ali celotnim financiranjem tabornine vsaj enemu otroku, ki spada v ranljivo skupino, kar se tiče socialno-ekonomskega statusa.

Hvaležni vam bomo za vašo pomoč!

Naslovna fotografija: J. Možina (Tabor Samostojnosti in povezanosti 2022)