Enrolment

For all information related to enrolment into SFU study programmes, please contact:

Student office of SFU Ljubljana

referat@sfu-ljubljana.si 

+386 (0)1 425 44 33

 

 

For detailed information related to differential programmes and psychotherapeutic modalities, please contact: 

Jasna Možina, Head of the Student office

jasna.mozina@sfu-ljubljana.si

 

 

Pogoji za vpis v posamezni študijski program

A) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

 

1.a. Kdor je opravil maturo,
1.b. Kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature (psihologije ali tujega jezika, v kolikor ta ni bil del poklicne mature).
1.c. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

2. Kdor je opravil sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije in se je udeležil tridnevnega sprejemnega seminarja. Kandidat bo sprejet, če to podpre član sprejemne komisije in vodja seminarja.

3. Kdor ima dovolj dobro znanje angleščine.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a. in c. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk). Kandidati iz točke b. pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk).

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Vpisnih mest je 50, vendar se Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest.

 

 B) V študijski program 2. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

 

1. Kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihoterapevtske znanosti.

2. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugega področja (tudi v tujini). Kandidat mora pred vpisom opraviti še s pravilnikom SFU Ljubljana določene študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje psihoterapevtske znanosti.

Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana kandidatu določi dodatne študijske obveznosti glede na predpisan diferencialni program.

Diferencialni program vsebuje vsebine študija na prvi stopnji ter vsebine prvega letnika specialističnega študija.

Vpisnih mest za 2. stopnjo je 30, vendar se Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest.

 

C) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihologije se lahko vpiše:

 

1. Kdor je opravil splošno maturo.

2. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

3. Kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke 1. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v 3. in 4. letniku (40%) in splošnega učnega uspeha pri maturi (60%).

 

Dodatni pogoji:

 

  1. dovolj dobro znanje angleškega jezika;
  2. motivacijsko pismo;
  3. opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije;
  4. udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira FPZ SFU Ljubljana v času od vpisa do začetka predavanj v tekočem študijskem letu.

Kandidat bo sprejet, če njegov sprejem podpreta član sprejemne komisije in vodja seminarja.

 

D) V  študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

 

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti):

– zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisnih mest za psihoterapevtsko propedevtiko je 20, vendar se Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest.

 

E) V  študijske programe specialističnih študijev se lahko vpiše:

 

1. Kdor je končal študijski program psihoterapevtske propedevtike in ima končano visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).*

2. Kdor se vpisuje v 3. letnik fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti in izbira psihoterapevtski pristop kot del predmetnika 3. letnika.   

3. Kdor ima po sklepu Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana pravico opravljati psihoterapevtsko propedevtiko po skrajšanem programu (gl. vpis v propedevtiko).

V vsakega izmed razpisanih psihoterapevtskih pristopov sprejmemo 15 kandidatov. Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest (do 20 na psihoterapevtski pristop).

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Vpisni postopek

Prijavnico s prilogami pošljite na elektronski naslov referat@sfu-ljubljana.si ali po pošti na naslov:

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost, SFU Ljubljana

Trubarjeva cesta 65

1000 Ljubljana.

 

Vsak študent, ki se prvič vpisuje v katerega od programov SFU Ljubljana, po prijavi opravi  tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske psihoterapije. Psihoterapevt, ki vodi seminar, lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor. Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente.

Vpisnino v znesku 395 evrov (samo ob prvem vpisu v katerikoli program SFU Ljubljana!), v katero so vključeni stroški vpisa ter vodenja tridnevnega uvodnega seminarja je potrebno poravnati na transakcijski račun SFU Ljubljana (glej dokument Splošni pogoji vpisa). Vpisnina ne vključuje stroškov prevoza, nastanitve in prehrane, nastalih v okviru uvodnega seminarja.

Kontakt za informacije o vpisu

Za vse informacije o vpisu v SFU študijske programe in izobraževanja lahko kontaktirate:

Referat za študentske in študijske zadeve

referat@sfu-ljubljana.si 

+386 (0)1 425 44 33

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih in psihoterapevtskih pristopih lahko kontaktirate:

doc. dr. Anjo Štrukelj Kozina, vodja študijskih programov psihoterapije

anja.kozina@sfu-ljubljana.si

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih na programu Psihologija:

dr. Andreja Poljanec, vodja študijskega programa Psihologija

andreja.poljanec@sfu-ljubljana.si