FAQ - splošno

Zakaj na SFU Ljubljana?

KER … 

… ponujamo širok izbor specialističnih študijev na enem mestu.

… smo edina izobraževalna ustanova s programom Psihologije, kjer je obvezno delo na sebi in pridobite veliko praktičnih izkušenj.

… ker imamo svojo SFU Ambulanto, kjer študenti opravljajo praktični del študija in pridobijo prve kliente za začetek opravljanja psihoterapevtske prakse.

… ker imamo individualiziran pristop in nudimo vso podporo pri študiju.

Kakšna je razlika med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom?

Psihiater je strokovnjak, ki je zaključil študij medicine in pridobiti naziv doktorja medicine, čemur je sledila specializacije iz psihiatrije. Psihiater diagnosticira in zdravi duševne motnje, pri tem pa lahko predpisujejo zdravila in izdajajo napotnice, ne more pa izvajati psihološkega testiranja.

Psiholog je strokovnjak, ki je zaključil študij psihologije. Področje dela je zelo široko: od šolstva, zdravstva, delovnih kadrov, športa, vojske, do zaporov in tudi domov za ostarele. V splošnem psiholog deluje tako, da diagnosticira s pomočjo psiholoških orodij (testov in vprašalnikov) in svetuje. Ni pristojen za predpisovanje zdravil ali za samostojno izvajanje psihoterapije, v kolikor ni dokončal dodatnega študija psihoterapije.

Psihoterapevt je strokovnjak, ki je dokončal študij psihoterapevtske znanosti ali humanistične smeri, čemur je sledila specializacija izbrane smeri psihoterapije. Deluje v zdravstvenih zavodih ali samostojni praksi.  Ni pristojen za opravljanje psihološke diagnostike ali predpisovanje zdravil, ampak gre za zdravljenje s pogovorom. Psihoterapevta obiščemo, če se želimo soočiti s svojimi strahovi, potlačenimi čustvi, spremeniti vedenjske ali miselne vzorce, zdraviti čustvene ali psihosomatske težave, izboljšati samopodobo in stopnjo samozavesti, osebnostno rasti, prebroditi težko življenjsko situacijo ali izboljšati kakovost svojih odnosov ipd.. 

Pomembna razlika poleg izobraževanja in fokusa dela med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom je tudi v osebni izkušnji in obvezni praksi (psihosocialni, psihiatrični in psihoterapevtski), ki je na SFU Ljubljana pogoj za opravljanje psihoterapevtskega ali psihološkega poklica in razvoj kvalitetne strokovne drže. 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Kako se program Psihologije na SFU Ljubljana razlikuje od programa Psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani?

Študijski program Psihologije na SFU Ljubljana je obogaten z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina..) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz).   

Prvostopenjski študij psihologije konceptualno temelji na perspektivah kulturoloških in družbenih študij in predstavlja jasno alternativo mainstream akademski psihologiji, temelječi na standardih naravoslovnih znanosti. Močan poudarek daje kvalitativnemu in kvantitativnemu raziskovanju v psihologiji in integraciji teh dveh pristopov.

Druge posebnosti študija Psihologije na SFU Ljubljana:

  • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA).
  • Angažirano poučevanje in raziskovanje.
  • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju, tutorske skupine.
  • Učenje v manjših skupinah.
  • Oseben kontakt z učitelji.
  • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte.
  • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje.
  • Vaje samozavedanja (delo na sebi).

Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike in svetovanja v SFU psihološki ambulanti.

Katere specialistične pristope ponuja SFU Ljubljana?

SFU Ljubljana vsako leto razpiše vsaj 3 različne psihoterapevtske pristope. Več o pristopih, ki jih ponujamo si lahko preberete tukaj. Do zdaj že izobražujemo v sledečih pristopih: Psihoanalitična psihoterapija, Sistemska psihoterapija, Geštalt terapija, Analitična psihologija in pristop Psihoterapija otrok in mladostnikov. Pogoj, da se začne izobraževanje nove generacije na določenem specialističnem pristopu v določenem študijskem letu, je vsaj 12 vpisanih študentov.

Kaj je razlika med fakultetnih študijem Pst znanosti in specialističnim študijem psihoterapije?

Razlika je v obsegu študijskega programa oz. kurikuluma ter posledično ceni ter v nazivu, ki ga študenti pridobijo kot rezultat uspešno zaključenega študija. Razlika je tudi v pogojih vpisa.

VPIS in VPISNI POSTOPEK

Kakšni so pogoji za vpis na SFU Ljubljana?

Študijski programi SFU Ljubljana so namenjeni vsem, ki jih zanima področje psihoterapevtske znanosti in psihologije ter izpolnjujejo pogoje za vpis, ne glede na izobrazbo in starost.

Pogoji za vpis se razlikujejo glede na študijski program. Več o pogojih vpisa v posamezne študijske programe si lahko preberete na povezavi tukaj.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpis v študijske programe SFU Ljubljana potekajo predvidoma v okviru treh vpisnih rokov (v mesecu marcu, juniju in avgustu). Drugi in tretji vpisni rok se odpreta v kolikor niso vsa mesta na študijskih programih že zasedena.

Datume aktualnih vpisnih rokov najdete tukaj.

Kaj je uvodni seminar?

Vsak študent, ki se prvič vpisuje v katerega od programov SFU Ljubljana, po prijavi opravi  tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov in psihologov (odvisno od vpisa v program) v obliki osebne izkušnje. Namen uvodnega seminarja je seznanitev z izkušnjo, ki je bistvena za strokovni razvoj. Osebnostna stabilnost je namreč pomemben dejavnik in orodje psihoterapevtskega dela. Prav tako se na uvodnem seminarju preveri študentovo pripravljenost, ustreznost in zmožnosti za samoreflektivno delo na sebi in sodelovanje v skupini, kar sta pomembni kvaliteti za nadaljnje delo in jih bodo bodoči študenti razvijali v času študija. Uvodni seminar predstavlja prvi kriterij spremljanja strokovnega razvoja. Udeležba na uvodnem seminarju je obvezna. Vsak vodja (lahko s sovodjem) seminarja po koncu seminarja poda mnenje o osebnostni opremljenosti udeležencev oz. določi dodatne pogoje za sprejem na študij.

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo predvidoma med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo ali je sprejet v program. Seminar ponuja študentom tudi priložnost in izkušnjo, da se seznanijo z načinom študija in njihovim bodočim poklicem.

Kdaj sem uradno sprejet/a na SFU Ljubljana?

Na SFU Ljubljana ste uradno sprejeti, ko po uvodnem seminarju prejmete potrditev po elektronski pošti in v Referatu podpišete pogodbo.

Zaključujem/zaključil/a sem študij na 1. stopnji in bi se želel/a vpisati na magistrski študij na SFU Ljubljana?

Ob vpisnici v študijski program je potrebno predložiti dokazali o opravljenih obveznostih (potrjen indeks oz. izpis ocen, učne načrte, kopijo diplomske listine itd.), ki so potrjene s strani referata vaše fakultete.

Za študente programov psihoterapije - Komisija za študijske in študentske zadeve vam lahko po strokovnem pregledu vaših obveznosti pripravi diferencialni program za manjkajoče obveznosti, ki ga morate opraviti pred vpisom v magistrski študij. Pogoj, da se izdela diferencialni program, je zaključen soroden študijski program, ki se v vsaj 50 ECTS kreditih prekriva z vsebinami v predmetnikih študijev na SFU Ljubljana (npr. psihologija, medicina, socialna pedagogika, biopsihologija, socialno delo, psihosocialna pomoč).

Trenutno SFU Ljubljana izvaja magistrski program Psihoterapevtske znanosti. Pogoje za vpis si lahko preberete tukaj.

V študijskem letu 2021/22 bo SFU Ljubljana predvidoma vpisovala prvo generacijo študentov magistrskega programa Psihologije. Pogoje za vpis in oddajo vlog za pripravo diferencialnega programa si lahko preberete tukaj.

Ali se lahko na magistrski program Psihoterapevtske znanosti vpišem, če še nisem diplomiral/a na drugi fakulteti?

Vpisnico in ostalo dokumentacijo lahko pošljete pred zagovorom diplomske dela, vendar je potrebno do samega pričetka študija (podpisa pogodbe) predložiti dokazila o doseženi izobrazbi. Pred vpisom na magistrski program je potrebno opraviti tudi diferencialni program (glej vprašanje Zaključujem študij na 1. stopnji in bi se želel/a vpisati na magistrski študij na SFU Ljubljana). 

Želim se vpisati na specialistični študij. Ali moram prej nujno opraviti program Psihoterapevtske propedevtike?

Specialistični študij na SFU Ljubljana poteka kot samostojni študij, v primeru, da ima študent že zaključeno katerokoli drugo fakultetno izobrazbo (najmanj VII. stopnjo po SOK). Pogoj za vpis v specialistični študij, poleg omenjenega, je opravljen enoletni študij Psihoterapevtske propedevtike oz. vpis v diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike. Študij Psihoterapevtske propedevtike po diferencialnem programu je možen, če je študent v preteklosti opravljal soroden fakultetni študij (npr. psihologijo, medicino, socialno pedagogiko, biopsihologijo, socialno delo, psihosocialno pomoč).

Specialistične vsebine so tudi kot del fakultetnega programa. Študenti se v 3. letniku odločijo za določene specialistične vsebine oz. psihoterapevtski pristop.

Ali je za vpis v študij Psihoterapevtske propedevtike pomembno, na kateri fakulteti imam pridobljeno 1. stopnjo?

Pri vpisu na študij Psihoterapevtske propedevtike smer opravljenega dodiplomskega študija ni pomembna. Za študente, ki so opravili soroden fakultetni študij (npr. psihologija, medicina, socialna pedagogika, biopsihologija, socialno delo, psihosocialna pomoč) pa je možno pripraviti diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike.

Ali se lahko na študij vpišejo tudi tujci?

Na SFU Ljubljana se lahko vpišejo tujci skladno s predhodnim dogovorom, z ustrezno izobrazbo in ustreznim znanjem slovenskega jezika.

Kje lahko overim kopijo spričevala?

Kopijo spričevala lahko overite:

- (za potrebe izobraževanja) brezplačno na kateri koli upravni enoti ali

- pri notarju, ki strošek overitve zaračuna.

CENE in STROŠKI ŠTUDIJA

Kakšna je cena posameznih študijskih programov in kakšne so možnosti plačila?

Aktualen cenik SFU Ljubljana je dostopen tukaj.

Cene se razlikujejo glede na posamezen študijski program in leto vpisa. Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku, dveh obrokih ali dvanajstih obrokih. Svoje želje označite na vpisnici oz. lahko dokončno določite pri podpisu pogodbe.

Imajo študentje tekom študija še kakšne dodatne stroške in koliko ti stroški znašajo?

Predvideni dodatni stroški so navedeni po posameznih študijskih programih. Dodatni stroški so lahko različnega obsega, glede na več faktorjev.

ŠTUDIJ PSIHOLOGIJE

1. letnik BAK

Vpisnina

395 € *

 

Spanje + hrana na uvodnem seminarju

> 50 €**

 

Članarina ÖH:

39,40 € *

2. letnik BAK

Članarina ÖH:

39,40 € *

3. letnik BAK

Članarina ÖH:

39,40 € *

1. letnik MAG

Članarina ÖH:

39,40 € *

2. letnik MAG

Članarina ÖH:

39,40 € *

SKUPAJ

 

 > 645 €

 

*Cene veljajo za študijsko leto 2018/19 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na tukaj.

**Cena je odvisna od lokacije izvedbe seminarja in s tem ponudnika prenočišča/prehrane oz. sezone.

 

FAKULTETNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI

1. letnik BAK

Vpisnina

395 €*

 

Spanje + hrana na uvodnem seminarju

> 50 €**

 

Članarina ÖH:

39,40 €*

2. letnik BAK

Članarina ÖH:

39,40 €*

3. letnik BAK

80 ur skupinske os. izkušnje po pristopu (organizira SFU)

1.000 €*

 

Spanje + hrana na vikendih os. izkušnje

> 100 €*

 

Članarina ÖH:

39,40 €*

1. letnik MAG

Članarina ÖH:

39,40 € *

 

Plačilo individualne osebne izkušnje v lastni režiji (170 – 220 ur):

30 € – X € /h

 

Plačilo psihiatrične prakse

Inštitucije, ki sodelujejo s SFU: okoli 100 €

Zasebniki: postavko določijo sami

2. letnik MAG

Članarina ÖH:

39,40 €*

 

Plačilo supervizije psihoterapevtske prakse izven SFU Ambulante (125 ur):

Cena je odvisna od tega ali gre za individualno ali skupinsko supervizijo in koliko časa ima supervizant na voljo

30 € - 60 € /h***

 

Plačilo zaključnega izpita na specializaciji

250 €*

SKUPAJ

 

> 7000 €

*Cene veljajo za študijsko leto 2018/19 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na tukaj.

**Cena je odvisna od lokacije izvedbe seminarja in s tem ponudnika prenočišča/prehrane oz. sezone.

***Študenti predvidoma v tem času že obračunavajo svoje psihoterapevtske storitve in si strošek supervizije lahko krijejo tudi iz tega priliva sredstev.

 

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

 

 

1. letnik

Vpisnina

395 €*

 

Spanje + hrana na uvodnem seminarju

> 50 €**

SKUPAJ

 

> 445 €

 *Cene veljajo za študijsko leto 2018/19 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na tukaj.

**Cena je odvisna od lokacije izvedbe seminarja in s tem ponudnika prenočišča/prehrane oz. sezone.

 

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJI

(Analitična psihologija, Geštalt psihoterapija, Psihoanalitična psihoterapija, Psihoterapija otrok in mladostnikov, Sistemska psihoterapija)

Plačilo stroškov prehrane, nočitev in prevoza (4. vikendi osebne izkušnje, vikend seminarji izven Ljubljane)

Okvirno: 50 -100€ / vikend

Plačilo psihiatrične prakse na nekaterih PST pristopih (PA, Jung, Lacan)

Inštitucije, ki sodelujejo s SFU: okoli 100 €       Zasebniki: postavko določijo sami

Plačilo individualne osebne izkušnje v lastni režiji (170 – 220 ur)

30 € – X € /h

Plačilo supervizije psihoterapevtske prakse izven SFU Ambulante (125 ur):

cena je odvisna od tega ali gre za individualno ali skupinsko supervizijo in koliko časa ima supervizant na voljo

30 € - 60 € /h**

Plačilo zaključnega izpita

250 €*

SKUPAJ

> 5600 €

 *Cene veljajo za študijsko leto 2018/19 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na tukaj.

**Študenti predvidoma v tem času že obračunavajo svoje psihoterapevtske storitve in si strošek supervizije lahko krijejo tudi iz tega priliva sredstev. 

POTEK IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

Kako poteka študij na SFU Ljubljana?

Večina študijskih programov poteka po shemi izrednega študija ob popoldnevih in večerih med tednom in ob koncih tedna (petek 16:30 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Na fakultetnem študijskem programu Psihologija, študijske obveznosti predvidoma potekajo tudi ob popoldnevih med tednom (16:00 - 20:00), petkih popoldan (16:00 - 20:00), sobotah (9:00 - 18:00) in po potrebi ob nedeljah.

Ali so predavanja obvezna?

Med obvezne študijske obveznosti (100% prisotnost) spadajo seminarji, vaje, tutorske in supervizijske skupine ter vse specialistične vsebine na psihoterapevtskih pristopih. Obvezna prisotnost na posameznih predavanjih pa je odvisna od presoje in zahtev profesorjev.

V katerem jeziku potekajo predavanja na SFU Ljubljana?

Predavanja na SFU Ljubljana potekajo v slovenskem jeziku. V angleškem ali drugem tujem jeziku potekajo izjemoma, kadar gostujejo tuji predavatelji.

Dovolj dobro znanje angleškega jezika je pogoj za študij, saj je veliko študijske literature v tujem jeziku.  

Ali imam kot študent/ka SFU Ljubljana status študenta in kakšne so moje ugodnosti?

Študent SFU Ljubljana je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev. S statusom študenta lahko opravlja študentsko delo in koristi druge ugodnosti, ki jih prinaša študentska izkaznica z nalepko.

Ali so v okviru študija na SFU Ljubljana možne izmenjave (Erasmus+ ipd.)?

Študijske izmenjave so zaenkrat možne znotraj podružnic (»branchov«) Univerze Sigmunda Freuda. Podružnice so: Dunaj, Linz, Berlin, Pariz in Milano. Zaenkrat angleške programe ponujajo na Dunaju, medtem ko na ostalih lokacijah programi potekajo v uradnem jeziku države, kjer se nahaja podružnica.

Koliko časa traja študij?

Trajanje in obseg študija sta odvisna od študijske smeri.

Fakultetna študija Psihoterapevtske znanosti in Psihologije na 1. stopnji trajata 3 leta, na  2. stopnji pa 2 leti.

Specialistični študij psihoterapije traja 4 leta. Študentje, ki se želijo vpisati na specialistični študij, pa morajo pred tem (kot pogoj) opraviti tudi enoletni študij Psihoterapevtske propedevtike.

Zaradi obsega psihosocialne, psihiatrične in psihoterapevtske prakse ter osebne izkušnje, ki jo morajo opraviti študenti na fakultetnem študiju Psihoterapevtske znanosti in na specialističnih študijih psihoterapije, se lahko čas študija na omejenih študijskih programih tudi podaljša.

Kakšna je zahtevnost študija?

Ocena zahtevnosti študija je odvisna od perspektive posameznega študenta.

Poleg poglobljenega osvajanja teoretičnih znanj s področja psihoterapevtske znanosti in psihologije, je pomemben sestavni del študijskega programa osebna izkušnja oz. osebnostna rast, ki je potrebna za razvoj kompetentne strokovne drže. Delo na sebi zahteva vztrajnost, zaupanje, strokovnost in svoj čas, zato je izkustven del študija gotovo ena izmed težjih in hkrati bolj izpolnjujočih plati študija na SFU Ljubljana. Na študiju Psihoterapevtske znanosti pa predstavlja zahteven del študija tudi velik obseg študijske prakse (psihosocialne, psihiatrične in psihoterapevtske).

Kdaj se prične študijsko leto?

Študijsko leto se prične 1. oktobra in se zaključi 30. septembra, predavanja novega študijskega leta pa se lahko pričnejo že v zadnjih dnevih septembra (če le ti padejo na vikend). Z manjšim zamikom se lahko pričnejo izvajati programi specialističnih študijev. Druga izobraževanja (npr. enoletno izobraževanje Psihoterapije otrok in mladostnikov itd.) se lahko pričnejo tudi kasneje med študijskim letom.

Kdaj so znani urniki študijskih programov?

Urniki za tekoče študijsko leto so predvidoma znani pred pričetkom študijskega leta (konec meseca septembra) za zimski semester ter v drugi polovici februarja za letni semester.

ZAKLJUČEK, NADALJEVANJE ŠTUDIJA ter ZAPOSLITEV

Ali je diploma pridobljena na SFU v Sloveniji veljavna?

Fakultetni študij se izvaja po določilih Visokošolskega transnacionalnega izobraževanja brez pogodbe. Diplomantke in diplomanti Psihoterapevtske znanosti in Psihologije prejmejo avstrijske diplome, ki so veljavne evropske listine.

Na (neakademskih) specialističnih študijskih programih SFU Ljubljana, študentje prejmejo SFU specialistične diplome. Kriteriji (število ur, teorije, prakse in osebne izkušnje) izpolnjujejo in celo presegajo zahteve EAP (European Association for Psychotherapy).

Po uspešno zaključenih seminarjih, krajših izobraževanjih itd. ki se izvajajo na SFU, udeleženci pridobijo certifikate oz. potrdila s strani SFU Ljubljana o udeležbi oz. uspešno opravljenem izobraževanju.

Ali moram v Sloveniji nostrificirati SFU diplomo?

Po potrebi (npr. zaradi zahteve delodajalca, nadaljevanje izobraževanja na drugi instituciji, prijavi na Zavod za zaposlovanje itd.) lahko tujo diplomo vložite v postopek vrednotenja izobraževanja na ENIC-NARIC, ki poda mnenje informativno-svetovalne narave o tujih listinah o izobraževanju. Več na strani MIZŠ.

Kakšne so možnosti nadaljevanja študija Psihoterapevtske znanosti po magistrski stopnji?

Po končanem študiju Psihoterapevtske znanosti na 2. bolonjski stopnji je možno nadaljevati študij na doktorskem programu Psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj. Program je na voljo v angleškem jeziku. Študij je možno nadaljevati tudi na drugih doktorskih programih v Sloveniji.

Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem študiju na SFU Ljubljana?

Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v osredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

Danes so v razvitih družbah duševne motnje in stiske, psihosomatske bolezni in druge čustvene stiske vse bolj pogoste ter za uspešno vsakodnevno življenje moteče. Ta dejstva porajajo vse večje potrebe po psihoterapiji in spodbujajo družbene zahteve po izdatnejši psihoterapevtski oskrbi prebivalstva, ki naj jo izvajajo primerno izobraženi in usposobljeni, specializirani strokovnjaki.

Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke. Ti se lahko zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije.