About

Sigmund Freud University is an accredited private university under Austrian law. SFU offers study programs in Vienna and at the places of implementation Linz, Berlin, Ljubljana, Milan and Paris. The academic degrees awarded in the individual programs are Austrian degrees which are recognized in the European Higher Education Area.

The Sigmund Freud University Ljubljana is a branch of The Sigmund Freud University Vienna and offers study progammes of the faculty for psychotherapy science and the faculty for psychology.

Sigmund Freud University Vienna in Ljubljana (SFU Ljubljana) carries out educational, scientific, research, study and counselling activities in the field of psychotherapy and psychology.

Osnovne informacije

Uradni naziv institucije od 1.10.2020: SFU Ljubljana (Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana).

Naziv v angleškem jeziku: SFU Ljubljana (Sigmund Freud University Vienna - Ljubljana branch)

Uradni naziv institucije do 30.9.2020: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

 

 

Naslov: Trubarjeva cesta 65, SI -1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1/ 425 44 33

E-pošta: referat@sfu-ljubljana.si

 

Matična št.: 6428878000

Davčna št.: 38029812

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

Koda namena: STDY

Bic banke: KSPKSI22XXX

Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Misija in vizija

Zanimivost: V študijskem letu 2016/17, so na Univerzi Sigmunda Freuda (Dunaj) in njenih izpostavah študirali študenti kar 83 različnih narodnosti. 

Zasebna Univerza Sigmunda Freuda že s svojim imenom izkazuje čast življenjskemu delu Sigmunda Freuda, čigar prizadevanja za razumevanje človeka, so ustvarila eno najpomembnejših intelektualnih gibanj 20. stoletja; prizadevanja, ki še v današnjem času služijo kot osnove in spodbude za raziskovanje človeške psihe.

Poslanstvo zasebne Univerze Sigmunda Freuda je:

 

 • ponuditi študijske smeri in možnosti raziskovanja v disciplinah, za katere lahko zagotovi visoko kakovostno poučevanje in raziskovanje,
 • v odprti in tolerantni skupnosti predavateljev in študentov spoštovati svobodo znanosti in njenega nauka ter zavezanost k znanstvenemu načinu mišljenja,
 • podpirati osebnostni razvoj študentov, da so kot absolventke in absolventi pripravljeni prevzeti poklicno in družbeno odgovornost,
 • spodbujati sodelovanje z drugimi univerzami in raziskovalnimi smermi, z institucijami in podjetji, ki so dejavna na področju njene akademske ponudbe,
 • gojiti temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih.

 

V letu 2010 je Univerza Sigmunda Freuda uspešno dosegla reakreditacijo svojih programov. 

Vizija podružnice SFU Ljubljana je postati prepoznana in mednarodno odprta izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki postavlja smernice in kriterije ter oblikuje etične in zakonske standarde na področju psihoterapevtske znanosti in psihologije.

Podružnice Univerze Sigmunda Freuda

Matična institucija Univerze Sigmunda Freuda (SFU) deluje na Dunaju. SFU Ljubljana je tako ena izmed podružnic matične univerze, ki delujejo po Evropi. Poleg podružnice v Ljubljani, SFU podružnice delujejo tudi v Parizu, Berlinu, Milanu in Linzu.

 

lokacije sfu

 

Področja in aktivnosti

Glavna dejavnost SFU Ljubljana obsega dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Na SFU Ljubljana poteka tudi znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihoterapije, psihologije in drugih sorodnih ved, ki služi doseganju namenov in ciljev izvajanja glavne dejavnosti. Pri izvajanju svoje dejavnosti se SFU Ljubljana vključuje v mednarodno znanstveno izobraževalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi institucijami v tujini.

SFU Ljubljana izvaja izobraževalno dejavnost:

 

 • po študijskih programih za pridobitev izobrazbe,
 • po študijskih programih za izpopolnjevanje,
 • po delih študijskih programov,
 • z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov,
 • z izvedbo mednarodne poletne šole in
 • z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja.
Organizacija

V okviru SFU Ljubljana so oblikovane organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih programov. V posameznih organizacijskih enotah so oblikovane podenote. Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijske enote imajo lahko v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje ter razpolaganje s prihodkom in presežkom. Lahko imajo tudi lastno računovodsko – stroškovno mesto.

SFU Ljubljana ima naslednje organizacijske enote:

 

 • dekanat/ direktorat
  • tajništvo,
 • vodstvo za študijske in študentske zadeve
  • referat,
 • znanstveno-raziskovalno področje,
 • psihoterapevtsko ambulanto,
 • knjižnico in založbo,
 • mednarodno pisarno,
 • karierni centri in alumni.
Organi in njihove funkcije

Organi podružnice SFU Ljubljana so:

 • Direktor,
 • Dekan,
 • Prodekan,
 • Senat,
 • Akademski zbor,
 • Opravni odbor,
 • Študentski svet.

 

Organi zavoda se delijo na poslovodsko upravljavske organe, strokovne organe in študentske organe. Njihove pristojnosti so načeloma deljene:

 • na upravljanje in poslovodenje zavoda in
 • na strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti zavoda.

Organa poslovanja in upravljanja zavoda sta direktor zavoda in Upravni odbor. Strokovni organi zavoda so dekan, prodekan, Senat in Akademski zbor. Študentski organ je Študentski svet. Organi zavoda delujejo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, svoje delovanje pa lahko podrobneje urejajo s poslovniki ali pravilniki.

Kvaliteta

SFU Ljubljana vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo, ki je dostopno na spletni strani. Samoevalvacija poteka v sodelovanju s strokovnimi službami in vodstvom fakultete. Pri specifičnih vprašanjih sodelujejo vsi zaposleni.

Pri samoevalvaciji sodelujejo tudi študenti, ki letno pripravijo svoj del samoevalvacijskega poročila, ki se nanaša na njihovo delo, kot člani delovnih teles pa sodelujejo pri obravnavi poročil in sprejemanju sklepov o potrebnih ukrepih. Sodelujejo tudi v procesu prenove študijskih programov. Preko študentskih anket ocenjujejo kakovost pedagoških delavcev, organizacije, prostorov in opreme ter drugih kadrov.

Za kontrolo kvalitete sodelovanja med SFU Dunaj in SFU Ljubljana je ustanovljen poseben oddelek na SFU na Dunaju. Za stalen pretok informacij na administrativni ravni sta zadolženi tajništvi Oddelka za tujejezična in inozemska izobraževanja SFU Dunaj in tajništvo SFU Ljubljana. SFU ima svoj sistem »upravljanja s kvaliteto« (Qualitätsmanagement), ki je javno objavljen na spletni strani univerze (http://www.sfu.ac.at/index.php?page=7&article=50), SFU Ljubljana pa ima svoj Poslovnik kakovosti SFU Ljubljana.

Izjava o odgovornosti

Vsa besedila na spletnih straneh Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani so preverjena. Kljub temu nima garancije za pravilnost, popolnost ali aktualnost podatkov. Odgovornost Privatne Univerze Sigmunda Freuda je zato izključena. Povezave z drugimi spletnimi stranmi so skrbno izbrane. Ker Privatna Univerza Sigmunda Freuda na njihovo vsebino ne more vplivati, zato ne prevzema odgovornosti.

Piškotki (Cookies)
The website uses cookies on several places (Registration, Login, etc.). They are used to make our service more user-friendly, effective and safer. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser. All of the cookies we use are so-called “session cookies”. They are automatically deleted after your visit. Cookies on your computer does not harm and do not contain viruses.

Avtorske pravice (Copyright)
Copyright za besedila, grafike, slike, dizajn in izvirno kodo ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda. Za izdelavo, uporabo in posredovanje kopij v elektronski ali natisnjeni obliki je potrebno dovoljenje.
© Copyright ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda oz. avtorji posameznih strani.
© 2013 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Basic info

Official name of the institution until September 30, 2020

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

English translation of the name: Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana

 

Official name as of October 1, 2020:

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana.

English translation of the name: Sigmund Freud University Vienna - Ljubljana branch

Short name of the institution: SFU Ljubljana

 

 

 

 

Address: Trubarjeva cesta 65, SI -1000 Ljubljana

Phone: + 386 (0)1/ 425 44 33

E-mail: referat@sfu-ljubljana.si

 

Identification No.: 6428878000

Tax No.: 38029812

Transaction account: SI56 3400 0101 5852 361

Payment code and purpose: STDY

Bank's Bic code: KSPKSI22XXX

Our mission and vision

Fun fact: In the study year 2016/17, there were students coming from 83 diffrent countries studying at the Sigmund Freud University in Vienna and all it's branches.

 

The name of Sigmund Freud Private University honours the life work of Sigmund Freud, whose efforts to understand the human being, have created one of the most important intellectual movements of the twentieth century. Even today the efforts still serve as the basis and impetus for exploration of the human psyche.

 

Sigmund Freud Private University’s mission:

 • offers study programmes and research opportunities in disciplines where high quality teaching and researches can be provided;
 • in an open and tolerant community of lecturers and students respects the freedom of science and its doctrine, as well as commitment to the scientific way of thinking;
 • supports the personal development of students to enable them to take professional and social responsibility as post-graduates;
 • encourages cooperation with other universities and research programmes as well as institutions and organizations that are active in the academic field.

 

With the competence and engagement of management and collegiate body, the SFU complied with these requirements, and obtained the re-accreditation in 2010. 

SFU Branches

Sigmund Freud University is an accredited private university under Austrian law. SFU offers study programmes in Vienna and at the locations in Linz, Berlin, Ljubljana, Milan and Paris. SFU Ljubljana is one of the international branches of SFU in Europe.

 

lokacije sfu

 

The field of work and activities

Coming soon.

Organisational Structure

Coming soon.

Leading bodies/functions

The leading functions/bodies at SFU Ljubljana:

 • Director,
 • Dean,
 • Deputy dean,
 • Senate,
 • Faculty assembly,
 • Governance board,
 • Student council.
Quality

For the quality control and the cooperation between SFU Vienna and SFU Ljubljana, a special department at SFU Vienna was established. The secretary’s office for foreign language education and Student office of SFU Ljubljana are responsible for constant flow of information on the administrative level.

In the process of constant self-evaluation, SFU Ljubljana monitors and assesses the quality of it's work. Based on data analysis and information collected throughout the study year, SFU can set new goals for the future development and improvement of quality. Therefore, self-evaluation represents an important tool for continuous evolution of SFU Ljubljana. The Quality management reports for the past years are available on SFU Ljubljana’s website.

Responsibility statement

All written material on SFU Ljubljana's website has been revised. Regardless, there is no absolute guarantee for the information to be correct, perfect or up to date.  The responsibility of Sigmund Freud Private University is therefore excluded. The connections with external websites are carefully selected. Sigmund Freud Private University is not able to influence the content of these websites and can therefore not take any responsibility.

Cookies:
The website uses cookies on several places (Registration, Login, etc.). They are used to make our service more user-friendly, effective and safer. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser. All of the cookies we use are so-called “session cookies”. They are automatically deleted after your visit. Cookies on your computer does not harm and do not contain viruses.

Copyright:
Texts, graphis, photos, design and origin code of this webste are the property of the Private University of Sigmund Freud. The permission is needed in order to create, use and pass any copies in electronic or printed form.
© Copyright by Private University of Sigmund Freud and authors of the specific site.
© 2013
Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana